Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht


Herroepingsrecht
Koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop Koper of een door Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed of, in geval van levering in delen, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.  Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet Koper Naturana Nederland B.V., Geograaf 3, 6921 EW  Duiven, tel: +31 (0)26-3193949 (op werkdagen van 08:00 uur tot 17:00 uur bereikbaar, fax +31 (0)26-3112212, webshop@naturana.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Koper kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling van Koper betreffende de uitoefening van zijn herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping
Als Koper de overeenkomst herroept, ontvangt Koper alle betalingen, die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Naturana Webshop op de hoogte is gesteld van de beslissing van Koper de overeenkomst te herroepen, van Naturana Webshop terug. Naturana Webshop betaalt Koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee Koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij Koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen Koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Naturana Webshop mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of Koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft verzonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Koper dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag, waarop Koper het besluit de overeenkomst te herroepen aan Naturana Webshop heeft medegedeeld, aan 

Naturana Nederland B.V.
Geograaf 3
6921 EW Duiven Nederland 

terug te zenden of te overhandigen. Koper is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden komen voor rekening van Koper. Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Hieronder kunt u het Modelformulier voor herroeping downloaden

Modelformulier voor herroeping Modelformulier voor herroeping

 

Hieronder kunt u de voorwaarden voor herroepingsrecht downloaden

Voorwaarden voor herroepingsrecht Voorwaarden voor herroepingsrecht

<< naar de vorige pagina >>